fbpx

พันธุ์ทุเรียนกบพิกุล

ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล (Kop PiKun)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray
ประวัติเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่
แหล่งที่ค้นพบ : จังหวัดนนทบุรี
สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง
ลักษณะประจําพันธุ์ : การจัดเรียงกิ่ง : ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อม ปลายใบเรียวแหลม
รูปร่างของดอกตูม : ปลายดอกตูมแหลม ทรงผล : กลมปลายผล ลักษณะฐานผล : กลมแป้น ความยาวก้านผลปานกลาง 5-11 เซนติเมตรรูปร่างก้านผลขอบนูน รูปร่างหนามผล : แหลมหนามตรง การเจริญเติบโตของต้น : เร็ว การออกดอก การติดผลมาก รสชาติของเนื้อ หวานมันพอดีลักษณะของเนื้อละเอียด