fbpx

พื้นที่ปลูกทุเรียน

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน ต้องคำนึงอย่างไร? ผมได้เข้าไปลองอ่านเอกสารเผยแพร่มา เลยคัดส่วนที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเห็นว่ามีการสอบถามเข้ามาจำนวนมากครับ

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน ควรคํานึงถึง
1. แหล่งนํ้า
ต้องมีแหล่งนํ้าจืดให้ต้นทุเรียนได้เพียงพอตลอดปี

2. อุณหภูมิและความชื้น
ทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75-85% ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง มีอากาศร้อนจัดเย็นจัด และมีลมแรง จะพบปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง ต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้าให้ผลผลิตช้า และน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุน 

3. สภาพดิน
ควรเป็นดินรวน ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่มีการระบายนํ้าดีและมีหนาดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพนํ้าขัง ความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ถ้าจําเป็น ต้องปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จําเป็นต้องนําหน้าดินจากแหลงอื่นมาเสริม ต้องใส่ปุ่ยคอกและต้องดู แลเรื่องการให้นํ้ามากเป็นพิเศษ แหล่งนํ้าต้องเพียงพอ