fbpx

รีวิวทุเรียนขุนทอง

สายพันธุ์ขุนทอง แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี ลักษณะเนื้อสีเหลือง เนื้อละเอียดไม่มีเส้นใย กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดี

ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด รูปร่างของใบ ขอบขนาน ปลายใบแหลมเรียว ฐานใบแหลม รูปร่างของดอกตูมรูปไข่ ปลายดอกตูมมน ทรงผลกลมแป้น ปลายผลป้าน ลักษณะฐานผลบุ๋ม ความยาวก้านผล
ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผลขอบนูน รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามงุ้มเข้า

ลักษณะทางการเกษตร : การออกดอกน้อย การติดผลมาก ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ15 ปี 100-120 ผล ความยาวผล 18.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 16.4 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.53 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 8.31 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล 356 กรัม ความหนาเนื้อ 0.87 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก YO
10A,11A กลิ่นของเนื้อปานกลาง รสชาติของเนื้อ หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง น้ำหนักเปลือก 955 กรัม สีเปลือกผลดิบ YC 145 A ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 2.6 เซนติเมตร ความยาว 4.6 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ดขอบขนาน น้ำหนักเมล็ด 223 กรัม ฤดูกาลผลิตตรงฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th